עו"ד שלום וסרטייל
עו"ד שלום וסרטייל צילום: דוברות ציפחה

רבים מן המפרשים מייחסים את תוכנה של פרשת עקב לאיש ישראל הפרטי, למצוות שאדם דש בעקביו, אך דומה שהפניה היא בעיקר להתעוררות האומה בכללותה.

על אומה לשמור את המצוות 'למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע ה' לאבתיכם". באלפיים שנות גלות, במקום להסירה, התפתחה בעם ישראל ערלתהלב ביתר שאת. יש שעשו זאת כלפי מצוות ה', יש שעשו זאת כלפי ארץ ישראל, ויש שגם מזה וגם מזה לא הניחו ידם.

אין תימה בדבר. להיפך, התמיהה היא כיצד שרד עם ישראל בגלות; כבר לפני כ-250 שנה, סבר היעב"ץ (הרב יעקב עמדין), בסולם בית אל, בהקדמה לסידורו בית יעקב, שנס הישרדות עם ישראל בגלות גדול שבעתיים מנס יציאת מצרים. ובלשונו: אנחנו האומה הגולה שה פזורה, אחר כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות אלפים בשנים, ואין אומה בעולם הנרדפת כמונו...להשמידנו לעקרנו משרשנו...". כל האומות הקדומות העצומות, אבד זכרן, בטל סברם, סר צלם ואנו הדבקים בה' כולנו חיים היום..." 

אך יש לגלות הארוכה מחיר גבוה - ערלת הלב, ושונה היא ערלת הלב מערלת המילה. בברית המילה האב מל את בנו התינוק ברגע, אך מילת ערלת הלב מצריכה מהיחיד ומהאומה לעמול רבות וקשה עד להסרתה, בפרט באומה הישראלית שגלתה אלפיים שנה מעל אדמתה.

לשם כך, הקב"ה גרם לכך שתחילה תחל תנועה לאומית פולנית שבעקבותיה התעוררה בעמנו הרוח הלאומית לשיבה לא"י. אך דווקא באותה עת, ערלת הלב כלפי ארץ ישראל התחזקה ואף חצתה גבולות, כל אחד ונימוקו עמו: חסידים כליטאים, משכילים ואף משוררים. 

לפני כ- 170 שנה, חובב ציון הגדול, הרב צבי הירש קלישר שלח את ספרו הנפלא 'דרישת ציון' שקרא לעליה לארץ ישראל ל'דברי חיים' האדמו"ר מצאנז. משקיבל  האדמו"ר את הספר, למרות שהייתה לו השתוקקות גדולה לעלות לארץ ישראל, כפי שמעיד בנו, הפציר ברב קלישר שידין את ספרו לשריפה... כי יצמחו מזה מכשולים ותקלות! וחס וחלילה תהיה התורה כשתי תורות, וישראל אגודות אגודות! ותמהכיצד איך חשב לכתוב שהגאולה תבוא בדרך הטבע?

רבה הראשי השל הקהילה הליברלית בהונגריה כתב שהרצון לבנות מדינה יהודית הוא לדעתו שיגעון רוחני מסוכן... רבה של לונדון, הרב נפתלי הרמן אדלר כתב ב- 1905 כי מאז שנכבשה א"י על ידי הרומאים חדלנו מלהיות גוף מדיני. בעל 'מנחת אליעזר' האדמו"ר ממונקטש כתב אחרי פרעות תרפ"ט ש"אם היו הציונים אוהבים באמת את עם ישראל, היו הם יכולים לבטל מיד את כל ההריגות, אם רק היו מפרסמים שהם מוחלים על הצהרת בלפור..." וכאמור הרשימה חוצתהגבולות  ארוכה. ראוי לעיין בה במאמרו המרתק של נשיא ישיבת כרם ביבנה, הרב מרדכי גרינברג: הלאומיות הישראלית שהתפרסם לאחרונה לעילוי נשמת מנהל ב'שבע' ר' חנוך הכהן פיוטרקובסקי ז"ל. וכפי שכותב הרב עמדין, ארץ צבי שכחנו, לשוב לארץ ישראל לא זכרנו... אל גיל בעמים שמחנו.

הרב אליעזר ולדנברג זצ"ל, בעל שו"ת ציץ אליעזר, מתייחס לשאלה מעניינת: מה היה קורה אם רעיון שיבת ציון היה קורם עור וגידים על ידי גדולי ישראל... ומשיב בשם שו"ת 'תולדות יעקב', שהגאולה הייתה מוכרחת לבוא על ידי אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, כי רק כך נדע שהדבר יצא מאת ה'. אילו הייתה המדינה קמה על ידי גדולי תורה, היה מקום להסתפק האם אכן זוהי ראשית הגאולה. היה מקום לחשוב שכמשה רבנו, רק  מחמת קדושת הארץ ומצוותיה נכספים הם לשוב לארץ, אך אין הכרח וראיה שאכן רצון ה' היה להקים מדינה יהודית. ודומה כי בנוסף יהודים רבים כלל לא היו עולים לא"י. ב"ה עדים אנו בדורנו לשיבת ישראל לארצו, וכיצד, קמעא קמעא, הולכת ומוסרת ערלת הלב של האומה, הן כלפי ארץ ישראל והן כלפי תורת ישראל. 

שלום וסרטייל יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל

 

 

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו