בנט במליאת הכנסת
בנט במליאת הכנסת צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

לכבוד חברי ממשלת ישראל ולחברי הכנסת מהקואליציה.

אמש הרמתם את ידכם לגעת בקדוש והיקר מכל - ברבנות הראשית לישראל. איך לא רעדה אצבעתכם? איך לא נפל ליבכם?

אין לנו בכל תהליך קיבוץ הגלויות דבר קדוש יותר מהרבנות הראשית!הרבנות הראשית היא המוסד היחיד שמבטא את הזהות היהודית שלנו כעם וכמדינה, והוא זה ששומר עליה כמדינה יהודית, כלומר כמדינה שרשות-הרבים הציבורית שלה מתאימה לתורה. חייבים אנו לחזק את הרבנות הראשית, ולא חס ושלום להחליש אותה, ולציית להוראותיה בלי פקפוק. וכדברי רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל: "כל ישראל הנאמנים לדבר ד' בתורתו התמימה, מחויבים להישמע להדרכתה הברורה"(להלכות ציבור עמ' קמג). 

קשה לתאר את מסירות נפשם ותוחלת ליבם של מרן הרב ראי"ה קוק זצ"ל ושל רבנו הרצי"ה, מורי הדרך הגדולים לעת קץ מגולה וקיבוץ גלויות, לחיזוק וביצור הרבנות הראשית. 

הרבנות הראשית לישראל, השופט אשר בימינו, מבטאת את קיבוץ הגלויות והקמת המדינה כרצון ד' ית', כתורה וכמצווה עלינו. ואמש עמדתם מול כבוד הרבנים הראשיים ועשרות רבנים מהגדולים שבדור ואמרתם להם: "איננו אתכם".

הלב משתאה ומתפלא, היאך הפכתם עצמכם למבינים בקודש יותר מכל גדולי תלמידי החכמים הגדולים והרבים שבדור, איך שמתם עצמכם מעל הרבנים הראשיים, שהאומה סמכה את ידיה עליהם וצור ישראל וגואלו הסכים על ידה. שקוף שזו היא רק התחלה, ושאתם מתכוננים לפעול בדרכים לא ראויות כדי למנות רב ראשי מטעמכם, שיעשה כרצונכם, והגרוע מכל, רצונו של השר אביגדור ליברמן וחבריו. לפרוץ את כל גדרות צאן קדשים נאמן. ד' ישמור ויציל את אומתנו הקדושה מדרך זו.

על כן יודעי בינה יודעים להתחיל לספור לאחור את יומכם האחרון למשול, ותפילתנו כי קרוב הוא.

שביבים מעולם עתיק מזהירים עלינו באורם ומזהירים בנורות אזהרה.

על שלושת פשעכם עמדה כנסת ישראל צופה ובוכה, ועל הרביעי אין מי שישיבכם כבר.

על שלושה, על מועלכם בבוחרים, על הכנסת אויבי ישראל למשול באומה, ועל כפיות טובתכם ושנאתכם למנהיג האומה בנימין נתניהו. על הרביעי –החמור ביותר, על עמידתכם מול קדש ישראל, אין מי שישיבכם וילמד עליכם זכות לאפשרות המשך דרככם.

חטא קורח, ופיתה עדת קדושים אחריו, פיתה המוני עמך בית ישראל אחריו, ורק תושייתו של הרב הראשי דאז, משה רבנו, עמדה לישראל בקריאתו לסור מעל עדת קורח. מתוך חרדה לבאות יוצאת קריאת הרועה הנאמן מאז להיום, לשוב אל אהלי העומדים ושומרים על קדשי האומה. חרדה מעוררת כקול השופר, חרדה של אמונה גדולה בנצח ישראל, ואמונה אדירה באומה שתמשיך את המפעל האלוקי הגואל את ישראל, עם כל אלו הפועלים עמו.

חברי ממשלה וחברי קואליציה, עוד לפניכם זמן, החוק צריך לעבור בעוד קריאות. מותר לחזור לחיק קדושתה של כנסת ישראל, היא מקבלת ברחמים גדולים את השבים. גשו לכבוד הרבנים הראשיים ובקשו מהם מחילה, קבלו על עצמכם להיות העגלה עליה תיסע הרבנות הראשית. אל נא תמשיכו בדרך לא דרך.

ימים נוראים בפתחנו, ימי תשובה ואהבת כל ישראל, אנא שובו והצטרפו לתפילת הרבים, לתפילת האומה היקרה הזו ההולכת בדרך גאולת הקדש,שאליה ייחלו דורות רבים של עמנו היקר והאהוב.

מצפים לישועת הצור ברוך הוא שתופיע על עמו ונחלתו במהרה.

הרב אלעזר נאה הוא רב המושב קשת ברמת הגולן

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו